хаан бугуйвч
хоёр дугуй цагаригийг гархилан холбосон босоо болон хөндлөн голдчийнхоо дагуу гадна талаараа чих маягийн жижиг дугуй бүхий нэгэн зүйлийн хээ, эрэгтэй дэлгэрэнгүй...