үүдний хаалт
ялаа, шумуул болон бусад зүйлээс хамгаалах зорилгоор үүдэнд хийсэн халхавч