арын хаалга
а. Байшингийн ард байх үүд; б. [шилжсэн] Танил тал