хаагуур явж ирэв
аль замаар явж ирэв, аль газраар явж ирэв