хаа хөж
үхэр, тэмээг хариулж маллахад зандран зогсоох, явуулах үед хэрэглэнэ