чөдрийн хаа дарах
чөдрийн хааг богино болгон хэрэглэх