ҮР III

Ажил үйлийн дүн: үр ашиг [хоршоо] (а. Цэвэр ашиг;  б. Хэрэг явдлаас гарах үр дүн, өгөөж), дэлгэрэнгүй...

үр ашиг

а. Цэвэр ашиг;  б. Хэрэг явдлаас гарах үр дүн, өгөөж

үр дагавар хэрэг явдлаас гарах сайн, муу зэрэг эцсийн үр дүн
үр дүн хэрэг явдлын эцсийн хүрсэн төвшин
үр нөлөө хэрэг явдлаас гарах үр дүн
үр шим хэрэг явдлаас гарах үр өгөөж
үр өгөөж тухайн зүйлээс олох ашиг
үр төгсгөл юмны эцсийн үр дүн
Ижил үг:

ҮР I

ҮР II