үр дагавар
хэрэг явдлаас гарах сайн, муу зэрэг эцсийн үр дүн