үр ашиг

а. Цэвэр ашиг;  б. Хэрэг явдлаас гарах үр дүн, өгөөж