үнээ үхэхдээ сүү орох
бүтэхгүй зүйлд санаархах гэсэн санаа