ҮНДЭСГҮЙ

Үндэс байхгүй, суурьгүй, эш баримтгүй; эш үндэсгүй [хоршоо] (а. Анхдагч болсон зүйл, үүсгэл болсон дэлгэрэнгүй...

эш үндэсгүй а. Анхдагч болсон зүйл, үүсгэл болсон зүйл байхгүй; б. Баримт, нотолгоо болох зүйлгүй