ҮНДЭСЛЭГЧ

Үндэслэн бий болгосон хүн, үүсгэн гаргагч: онолыг үндэслэгч (онолыг бий болгогч).