эш үндэсгүй
а. Анхдагч болсон зүйл, үүсгэл болсон зүйл байхгүй; б. Баримт, нотолгоо болох зүйлгүй