ҮЛТГЭХ II

Хүнийг алах, хороох.

Ижил үг:

ҮЛТГЭХ I