ҮЛТГЭХ I

Адилтгах, жиших, харьцуулах.

Ижил үг:

ҮЛТГЭХ II