ҮЛТЭЛ

Гаруй, илүү, дээш: нэг метр үлтэл (нэг метр илүү).