ҮЛҮҮЛЭХ II

Багцаалан хэмжүүлэх, жишүүлэх.

Ижил үг:

ҮЛҮҮЛЭХ I