ҮЛХГЭРДЭХ

Хэтэрхий үлхгэр болох, үлхгэрийн учир тохиромжгүйдэх.