ҮЛҮҮР

Багцаалан хэмжих хэрэгсэл: дүүжин үлүүр (дүүжин хэлбэртэй хэмжих хэрэгсэл).