ҮЛХГЭР

1. Уяа дээсний эрч сул: үлхгэр уяа (эрч муутай уяа);


2. Амт муутай;
3. Бие дорой, тамиргүй: үлхгэр биетэй (сул дорой, тамир муутай биетэй).

үлхгэр уяа эрч муутай уяа
үлхгэр биетэй сул дорой, тамир муутай биетэй