ҮЗҮҮЛЭН

Багш, заах арга зүйч нарын сургалтдаа үзүүлэхээр зэхсэн зүйл: үзүүлэн гаргах (үзүүлж харуулахаар дэлгэрэнгүй...

үзүүлэн гаргах үзүүлж харуулахаар бэлдсэн зүйлээ гаргах
үзүүлэн бэлдэх үзүүлэн таниулах зүйл бэлдэх
үзүүлэн таниулах хичээл заах, ухуулга таниулга хийхэд хэрэглэх зураг, жишиг, амьтан ургамлын чихмэл, хатаамал зэрэг зүйлс