үзүүлэн гаргах
үзүүлж харуулахаар бэлдсэн зүйлээ гаргах