ҮЕТЭХ I

1. Үетэй болох, үе гарч ургах: үетэн тогтох (үе үүсгэн тогтох);


2. Үетэй юм шиг харагдах.

Ижил үг:

ҮЕТЭХ II