ҮГСРҮҮЛЭХ

Бие улам хүндрүүлэх: халуун агаар бие үгсрүүлэх (халуун агаар улам бие хүндрүүлэх).