ҮГЛЭМТГИЙ

Дандаа үглэдэг, үглэх нь олонтоо, яншаа.