ҮГДЭРГЭХ

Өвчнөө эдгээж байгаад дахин сэдрээж хүндрүүлэх.