үг өдөх
а. Яриа эхлэх; б. Үг сэдэж хорыг нь маажих