нийлэмж үг
хоёр болон түүнээс дээш үг нийлж үгийн сангийн нэг утга илэрхийлснийг