шинэ үг
нийгмийн шинэ үзэгдэл, ойлголтыг тэмдэглэсэн үг