үг бүтээх дагавар
/ хэл шинжлэл /
шинэ үг үүсгэх бүтээвэр