УУЛГАЛУУЛАХ I

1. Уулгалан дээрэмдүүлэх - Уулгалуулан талахыг би хэзээ зөвшөөрч байсан юм бэ? “Цог” сэтгүүл;


2. Уулгалах үйлд өртөх.

Ижил үг:

УУЛГАЛУУЛАХ II