УУЛГАР II

Уулын, анхнаасаа байсан, угийн: уулгар эд (анхнаасаа байсан эд).

уулгар эд анхнаасаа байсан эд
Ижил үг:

УУЛГАР I

УУЛГАР III