УУЛЗАЛДАХ

Харилцан уулзах, учралдах - Хавьд уулзалдахгүй байх. Ч.Алагсай. Алтайн дэлгэрэнгүй... нөхөдтэйгөө уулзалдах (нөхөд нэг нэгэнтэйгээ уулзах).