УУЛЗАР

1. Уулзвар: сав уулзар [хоршоо] (зах нийлэн хил залгасан газар);


2. Ургамлын ишээс навч гарсан газар.

сав уулзар зах нийлэн хил залгасан газар