УУЛГАРДАХ

Хэтэрхий уулгар хандах, уулгар учир тохиромжгүйдэх.