УУЛГАЛУУЛАХ II

Уулга алдуулах.

Ижил үг:

УУЛГАЛУУЛАХ I