УЙЛАГНАЛДАХ

Олны харилцан уйлах янз орох, олны харилцан уйлж эхлэх