УЙЛАЛДАХ

Дуу дуугаа ван уйлах, олон хүн уйлах - Хүүхэд шуухад энд тэндгүй уйлалдан, үнэхээр уй гашууны дохио өгөх шиг дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш., уйлалдах орилолдох [хоршоо] (олуул чанга дуугаар хашхирах, уйлах).

уйлалдах орилолдох олуул чанга дуугаар хашхирах, уйлах