УГШГҮЙ

Урагшгүй, болхи, дорой: угшгүй амьтан даа (урагшгүй болхи хэмээн хараах нь).