УДААДАХ

Хэтэрхий удаан болох, хэтэрхий удаан учир тохиромжгүйдэх.