УДААНДАХ

Хэтэрхий удаан болох, удааны учир тохиромжгүйдэх.