УВДИСТАН

Увдистай хүн, увдис бүхий эрдэм чадалтай хүн.