УВАР :

увар цувар (юмны араасаа хөвөрсөн байдал).