БААДАЙ II

Малын тарга, тэвээрэг: усан баадай (усан тарга) - Яргуй элбэгтэй бэлчээрт байсан мал мах нь хөөж, дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.

Ижил үг:

БААДАЙ I