уугих баагих
утаа зэрэг зүйл ихээр багсран оргилох