төмөр нүүр гаргах
хатуу сэтгэл гаргах, үйл явдалд хатуугаар хандах