төмөр цамхаг
өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах утас татахад зориулсан цамхаг