өвчин таних
өвчнийг шинж тэмдгээр нь оношилж мэдэх