хөвч тайга
аглаг зэлүүд өтгөн ой мод, уул нуруу бүхий газар