ТАЙГАМ I
/ хуучирсан /

Мал адуулах хүн.

Ижил үг:

ТАЙГАМ II